AANGIFTE VENNOOTSCHAPSBELASTING AJ 2013 PDF

0 Comments

De wet omschrijft de arbeidsovereenkomst als de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de an. inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting belang boekhoudrecht/jaarrekening soorten inkomsten basis boekhoudregels behalve bij specifieke. vennootschapsbelasting oefening juni iab seminarie stagiairs chantal F9eT/enw/gA/kgPpgP4UP5MD6cj+Aj+Sg+mo/hY/k4Pp5P4BP5JD6ZT+FT+TQ+ nc/.

Author: Ker Telabar
Country: Oman
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 21 August 2018
Pages: 113
PDF File Size: 14.14 Mb
ePub File Size: 2.63 Mb
ISBN: 279-8-78298-428-6
Downloads: 9885
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dainos

Omdat deze voorzieningen op nihil worden gewaardeerd, is feitelijk sprake van een vrijstelling. Behalve gehuwden en geregistreerde partners kunnen ook meerderjarige ongehuwden die een gezamenlijke huishouding voeren, recht hebben op een Nabestaandenuitkering.

Hierbij is het vergelijkingsloon het jaarloon van de vertrekkende werknemer in het jaar t Situaties die voor risico van de werknemer komen, zijn bijvoorbeeld: Hoe doe je aangifte van de inkomstenbelasting?

Dit wordt wel de wettelijke verhoging genoemd. Het rechtsvermoeden zoals hierboven omschreven, kan meebrengen dat een vast arbeidspatroon is ontstaan, zodat over de gemiddelde arbeid van de laatste drie maanden de loondoorbetalingsverplichting gedurende ziekte bestaat zie paragraaf 1. Dit betekent dat de werkgever instemming dient te vragen van de OR over voorgenomen besluiten op dit gebied. Als er geen sprake is van een overeenkomst van korte duur, maar van een andere grond op basis waarvan het optreden of de sportbeoefening plaatsvindt: Het concurrentiebeding heeft namelijk betrekking op de functie zoals die bestaat op het moment waarop het beding wordt overeengekomen.

Werkgever Alert 2016

Bovendien kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld vergoedingen voor reiskosten, verhuiskosten en loopbaanbegeleiding, maar ook een vertrekof aanblijfpremie, enzovoorts. Maaltijden vallen hier dus niet onder. Omdat stagiairs in de regel geen productieve arbeid verrichten, zijn zij doorgaans evenmin verzekerd voor de Gennootschapsbelasting. Dat de looptijd van een arbeidsovereenkomst beperkt is, moet tussen partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

We spreken dan van loon in natura. De werkgever die een onderneming met 45 werknemers in stand houdt en vanwege een pieksituatie tijdelijk 10 extra personen aanstelt, hoeft geen OR in te stellen. De vennootschzpsbelasting in de eigen woning wordt hiervan uitgesloten.

  ARBORSCULPTURE-SOLUTIONS FOR A SMALL PLANET PDF

ZANTE | Horsetelex

Deze termijn kan wel verkort worden als blijkt dat het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De opzegtermijn voor de werknemer kan schriftelijk worden verkort of verlengd. Is de werknemer niet in staat de overeengekomen arbeid te verrichten door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt, dan behoudt de werknemer zijn recht op loon.

Het fonds is dan verplicht de werkgever in te lichten omtrent de belaste uitkeringen. De kantonrechter kan deze vergoeding matigen, maar niet tot minder dan het loon over drie maanden. Meestal is dit de jarige leeftijd. Het is niet altijd even duidelijk wat het verschil is. Bijdragen van de werknemers zijn niet aftrekbaar voor de berekening van loonheffingen. Het is altijd mogelijk om zowel de primaire als de secundaire arbeidsvoorwaarden in een arbeidsovereenkomst te wijzigen, als beide partijen met de wijziging instemmen.

De werkgever dient de zieke AOWgerechtigde werknemer gedurende deze wekenperiode passende arbeid in het eigen bedrijf aan te bieden. U heeft daarvoor de keuze tussen twee methodes: Alleen als uit de feiten en omstandigheden blijkt dat de kinderen niet zijn te onderscheiden van de overige werknemers, kan sprake zijn van een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

Onder de in de onderneming werkzame personen worden mede begrepen degenen die in het kader van de werkzaamheden van de onderneming daarin ten minste 24 maanden bijvoorbeeld krachtens een uitzendovereenkomst werkzaam zijn. Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar De werkgever mag de werknemer slechts schorsen of op non-actief stellen indien hij daarvoor zwaarwegende redenen heeft. Het beschikbaar zijn om te werken maar dat feitelijk nog niet doen, is voldoende om te kunnen spreken van arbeid.

Belgen wachten met schenken tot hun 72ste. De werkgever mag verkregen fooien dan ook niet aftrekken van of verrekenen met het uit te betalen minimumloon.

  CROWN 135MA PDF

aangifteformulier vennootschapsbelasting aj 2013 pdf

Het staat de werkgever vrij om al eerder de in het kader van de werkkostenregeling verschuldigde belasting aan te geven en af vennootsfhapsbelasting dragen.

Bij een ontslag op staande voet is tussenkomst van het UWV of de kantonrechter niet vereist. Vroegere dienstbetrekking Voor werknemers die loon uit vroegere arbeid genieten, is het een verplichting om vergoedingen en verstrekkingen onder de eindheffing te brengen. De fiscale faciliteiten voor VUT, prepensioen, vroegpensioen en tijdelijk ouderdomspensioen, zijn vennootscchapsbelasting komen te vervallen.

Indien de arbeidsverhouding van de artiest niet als dienstbetrekking kan worden aangemerkt en het een overeenkomst van korte duur betreft maximaal drie maandenis de artiestenregeling van toepassing. Hierdoor is het werken vanuit de WW meer lonend.

Bij gennootschapsbelasting eindloonsysteem zie paragraaf 2. Bepaalde ontslagen tellen niet mee. No registered users and 9 guests. Dit geldt ook als de werknemer achtereenvolgens in dienst is geweest bij verschillende werkgevers die ten aanzien van de verrichte arbeid als elkaars opvolgers zijn te beschouwen. Hieronder staan de bruto Anw-uitkeringsbedragen.

Zo gaat sinds 1 april de AOW niet meer in op de eerste dag van de maand waarin men de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, maar op de verjaardag. Bij collectieve regeling kan de pauze beperkt worden tot een kwartier.

Dit geldt zowel voor in natura verstrekte maaltijden als voor maaltijdvergoedingen. Als hoofdregel geldt dat inhoudingsplichtig is degene met wie de sportbeoefening is overeengekomen of de eventuele derde van wie de sporter de gage ontvangt.

De concernregeling kan alleen worden toegepast als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen.